Tid: Tirsdag 9. desember 2014 klokken 19:00

Sted: Klubbhuset på Løren i Oslo

Tilstede:

Tom Corneliussen, Tom Arne Skofterød, Lars Corneliussen, Kjell Sterner, Bjørn Darmstad, Muhidin Nalovic, Kjell Ellefsen, Julian Lici, Roman Zakrzewski, Mohammed Ashgar, Zafar Iqbal, Per Martin Korsmo, Arild Rønning. (til stede fra gruppe 11: Artur Chojecki).

Åpning av møtet ved forman.

Formannen, Tom Corneliussen, ønsket velkommen til møtet, og startet møtet med et minutts stillhet for bortgåtte medlemmer siden forrige årsmøte; Hugo André Rasmussen (OBK) og Colin Allman (OBK). Videre gikk formannen gjennom innkallingen med tilhørende sakliste. Ingen innsigelser på innkalling og sakliste.

Årseberetning ved sekretær.

Sekretær Lars Corneliussen leste opp og gikk gjennom årsberetningen, vedlagt i eget skriv. Ingen innsigelser på årsberetning, og årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.

Gjennomgang av regnskap ved kasserer Bjørn Darmstad.

Kassereren presenterte nøkkeltall for regnskapet fra 2013 og 2014. Gruppe 1 har en betryggende egenkapital, men dyre transporter til slipp, samt diverse avskrivninger/svinn fra 2013, har gått utover denne egenkapitalen. Han fremholdt at gruppe 1 må drive sin økonomi videre slik at det ikke går utover den opparbeidede egenkapital.

Innkomne forslag

Forslag fra gruppe 1 til NBF.

Manipulasjon av resultater ved frakobling av hjemkomstkonstateringsutstyr. Skal gruppe 1 sende inn dette til representantskapsmøte. To stemmer for, åtte stemmer mot.

Gruppe 1 sender ikke inn dette forslaget til NBFs representantskapsmøte 2015.

Forslag fra gruppe 1 til NBFs representantskapsmøtet:

NBF sender ringer til gruppene 1. desember. Enstemmig vedtatt.

Forslag fra gruppestyret om å senke premiebeløp til et fornuftig nivå i forhold til de faktiske utgifter på slippene.

Gruppestyret gis fullmakt til å fastsette et premiebudsjett i forkant av slippsesongen 2015.

Styret presenterer dette premiebudsjettet i forkant av kappflyvningssesongen 2015.

Enstemmig vedtatt.

Valg.

Innstilling innsendt fra valgkomiteen:

Hei!

Kjell Ellefsen og Colin Allman ble valgt som valgkomite i Gr.1 på siste årsmøte. Harald Thomas Ellefsen går inn i Colin A. sted.

Valgene på siste årsmøte:

Formann: Tom Corneliussen valgt for 1 år (sa seg villig til å ta et år)

Nestformann: Tom Arne Skofterød valgt for 2 år

Kasserer: Bjørn Darmstad valgt for 1 år (sa seg villig til å ta ytterligere 1 år)

Sekretær: Lars Corneliussen valgt for 2 år.

Styremedlem: Geir Dal valgt for 2 år.

Styremedlem: Kjell Sterner 1 år (ikke på valg).

Tom Corneliussen og Bjørn Darmstad har sagt seg villig til å ta ytterligere 1 år. Kjell Sterner har sagt seg villig til å ta 2 nye år som styremedlem. Dermed er alle plasser i styret besatt.

Bjørn Darmstad har sagt at regnskapet ikke kan revideres før januar- februar 2015 på grunn av avregningsoversikter fra banker med mer Kjell E og HTE kan ta ansvaret for revideringen. (Colin A. var satt opp som en av revisorene)

HTE kan ikke påta seg noen verv for 2015.

 

Med hilsen

Kjell & Thomas

Valgkomiteens forslag godkjennes og vedtas.

Orienteringssaker:

Bekkelaget Brevdueklubb nedlegges fra og med 15. november 2014. Medlemmene i Bekkelaget BK tilbys medlemskap i Oslo Brevdueklubb.

Utstilling gruppe 1 i 2015. Medlemmene ønsker dette og styret jobber videre med lokale for dette, samt eventuelle muligheter for transport til landsutstillingen på Stord. Mulig dato for gruppeutstillingen er søndag 26. Januar 2015. Premiering på gruppeutstillingen vil bli 1 sekk duefór til vinnere i klasse 3a + 3u, 1 sekk duefór + glassfat (vunnet av gruppe 1 i Stavanger 2014) for vinnere i klasse 4a + 4u.

Representanter ved representantskapsmøtet i NBF 31. Januar 2015 blir Kjell Sterner med kone.

Utlevering av ringer 2015 vil foregå på medlemsmøtet den 6. Januar 2015. Gruppe 1 hadde igjen fått tilbud om deltagelse på Hagemessen i 2015. Medlemmene ønsket å takke nei takk til dette i år.

Gruppe 1 begynner med salg av duefór fra og med 2015. I løpet av desember 2014 vil container for oppbevaring av fór være på plass, og fórsalget kan dermed begynne i januar/februar 2015. Ansvarlige for dette er Tom Corneliussen og Kjell Sterner.

Ved protokollen, sekretær gruppe 1 av NBF, Lars Corneliussen