Sted: Restaurant Panda, Trondheimsveien 269, Bjerke, Oslo.

Til stede: Fulltallig styre: Tom Corneliussen. Bjørn Darmstad, Lars Corneliussen, Kjell Sterner, Geir Dal og Tom Arne Skofterød.

 

 1. Brevduedagen i Fredrikstad 29.12.2013:
  1. Hvordan mønstre flest mulig brevduefolk fra Oslo til Fredrikstad den dagen: sekretær sender ut e-post til samtlige medlemmer med e-post og oppfordrer disse til å ta turen til Fredrikstad NB! Klokkeslett: 1300. Det virket som om hele det nye styret i gruppe 1 hadde planer om å ta turen nedover.
  2. Møtet med gruppe 7 og gruppe 2: hvilke betingelser skal vi gå inn på i transport/slippsamarbeid: Det var viktig for gruppe 1’s kasserer at de økonomiske betingelsene lå på plass før slippsesongen, og at det blir gjort klart gode retningslinjer for håndtering av fakturaer fra gruppe 1 til øvrige grupper, og vise versa. Dette skal det nye styret jobbe med å forbedre.

 

 1. Forberedelse til medlemsmøte 7.1.2014:
  1. Bli enige om saksliste / møteplan for dette møtet: Sakslisten for det kommende medlemsmøtet ble slik:
   1. Åpning av møte ved formann (med gjennomgang av de første oppgavene det nye styret tok tak i, herunder gjennomgang av referat fra styremøtet 17.12.2013, samt sammendrag av utfallet av forhandlingene rundt transportsamarbeid med gruppe 7 / gruppe 2.)
   2. Praktiske forberedelser til den kommende gruppeutstilling 12. jan.
   3. Foredrag om forberedelse til utstilling ved Tom & Lars Corneliussen.
   4. “Vinlotteri” på klubbhuset vårt i forbindelse med møter: En flaske vin og en brevdue loddes ut. Ansvar: Tom Corneliussen

Vi ble også enige om å ha bevertning (smørbrød, kaffe, mineralvann, etc.) på våre medlemsmøter. Dette ansvaret skal rullere fra styremedlem til styremedlem, og på møtet den 7. januar har Tom C ansvaret for dette. 

 1.  
  1. Styrets innstilling i de ulike sakene vi må drøfte i gruppe 1: Dette blir redegjort for i dette referatet.

 

 1. Gjennomgang av de ulike styremedlemmenes ansvarsområder:
  1. Formann (Tom Corneliussen): Overordnet ansvar. Ordstyrer på styremøter og medlemsmøter. Kontroll over gruppas chips-beholdning.
  2. Sekretær (Lars Corneliussen): Fører referat fra styremøter og medlemsmøter. Utarbeider årsrapport for gruppe 1 til årsmøtet. Sender ut innkallinger. Fører gruppe 1’s dialog med NBF.
  3. Kasserer: (Bjørn Darmstad) Fakturerer medlemmene for slippavgift, vaksinasjon, TauRIS-chips, utstillinger med mer. Mottar og sender ut fakturaer fra NBF og transportsamarbeidspartnere og sjafører. Fører regnskap.
  4. Viseformann (Tom Arne Skofterød): Hovedansvar for PR og juniortiltak.
  5. Styremedlem (Kjell Sterner): Hovedansvar for vaksinasjon: Bestille vaksine. Oppbevarer gruppas vaksinebeholdning. Sender inn samleskjema til Mattilsynet.
  6. Styremedlem (Geir Dal): Vikarierende ordstyrer.
  7. Det ble ved årsmøtet 2013 ikke valgt inn nye varamedlemmer. Styret i gruppe 1 foreslår følgende to varamedlemmer: Colin Allman og Muhidin Nalovic.

 

 1. Valg av representant for gruppe 1 i forbindelse med NBFs representantskapsmøte 18.1.2014 – Stavanger: Tom Corneliussen ble valgt som styrets representant fra gruppe 1.

 

 1. Forberedelse av styrets syn, og presentasjon for gruppa, på de ulike sakene som skal behandles i NBFs årsmøte 18.1.2014: Styret i gruppe 1 var foreløpig ikke orientert om saker på det kommende årsmøtet til NBF, så dette kunne ikke behandles. Sekretær etterspør saksliste fra NBF, og eventuelt frist for innsending av forslag.

 

 1. Forberedelse til gruppeutstilling 12.1.2014 på Abildsø:
  1. Lokale: Tom Corneliussen undersøker med Kjell Ellefsen om lokalet (Abildsø – Folkets Hus) er bestilt. Faktura har ikke kommet til kasserer?
  2. Henting av bur på klubbhuset gjøres av Tom Arne Skofterød og Tom Corneliussen på lørdag 11. januar på Tom Arnes tilhenger. Hengeren settes i Skogvollveien 29 på lørdag, og plukkes opp av Lars Corneliussen søndag 12. januar på morgenen.
  3. Dommere: Ragnar Jørgensen og Kjell Ellefsen er foreløpig forespurt: Tom Corneliussen følger opp dette.
  4. Påmelding: Til sekretær innen tirsdag 7. januar. Sekretær sender ut egen invitasjon med påmelding.
  5. Dommerkort: Tom Corneliussen.
  6. Buroppsett / utstillingskatalog: Lars Corneliussen
  7. Pris per due: 35,-
  8. Premier: Dueprodukter fra Natural.
  9. Bevertning: Kjell Sterner ordner med pølser, lomper og tilbehør til dette samt kaffe og mineralvann. 

 

 1. Transport av duer til landsutstilling 18.1.2014 – Stavanger: Vi har fått tilbud av Racedueforeningen i Østfold om samtransport med dem. Dette tilbudet har vi fått via Arne Knudsen i gruppe 7. De skal ha 200,- for 6 duer i en kurv (det vil si ca. 33 kroner per due.) Vi var enige om at vi skulle gå for denne løsningen. Gruppe 1’s duer som skal til Stavanger må leveres i Fredrikstad onsdag kveld (15. januar) det vil si at innlevering av utstillingsduer er onsdag 15. januar på klubbhuset mellom klokken 18-19. Hvem som skal kjøre duene til Fredrikstad den kvelden kommer vi tilbake til.

 

 1. NBFs kurs for utregningsprogrammet i Kristiansand 15.2.2014. Denne saken må vi se an til vi ser hva som blir utfallet av NBFs årsmøte. Mye som fremdeles er uklart her.

 

 1. Utskifting av medlemmene i gruppe 1s TauRIS-park. Priser foreligger. Innhente ønsker fra medlemmer, samt avklare utbyttetidspunkt i Danmark, eventuelt hvilke personer som reiser nedover til DdBs hovedkontor. Denne saken kommer vi tilbake til etter NBFs årsmøte.

 

 1. Bestilling av vaksine: Vi sitter i dag med en beholdning på 13 flasker vaksine. Det er etter styrets beregning dermed ikke behov for innkjøp før våren 2014. Kjell Sterner tar nå ansvar for å samle inn beholdningen av vaksine, og oppbevare dette. Medlemmer kan kun kjøpe hele flasker.

 

 1. Geraldy-hengeren. Hva skjer med denne? Tom Arne mener vi må få fikset opp slitasjeskader på hengeren før vi eventuelt kan selge / bytte inn vår nåværende Geraldy-henger. Dette kan eventuelt Muhidin “Mukki” Nalovic fikse. Lars Corneliussen sender e-post til Geraldy, og undersøker hva vi kan få i innbytte, mot eventuelt kjøp av en mindre Geraldy-henger. Tom Arne undersøker gjennom sine kontakter i brevdue-Europa, hvor mye vi kan få for hengeren på det private marked.

 

 1. Tiltak rettet mot juniorer. Jevnfør Bingo-midler: Dette punktet måtte vi etterhvert dele i to saker. A: Tiltak rettet mot juniorer. B: Oppfølging av retningslinjer for Bingo-midler (Lotteritilsynet):

 

 1.  
  1. Tiltak rettet mot juniorer: Det nye styret kom med en rekke konkrete forslag til tiltak rettet mot juniorer:
   1. Foredrag på skoler: Lars Corneliussen sier seg villig til å holde foredrag på utvalgte skoler om brevduer.
   2. Kjøpesenter: Tom Arne foreslo at vi stiller oss opp utenfor kjøpesenter og selger vår hobby der.
   3. Markedsføring på nettet: Tom Arne foreslo at vi legger ut annonse på “Hva Skjer i Oslo”, der vi forteller folk i Oslo om aktiviteter på vårt klubbhus.
   4. Kjell Sterner / Tom Corneliussen foreslo også egne juniorkvelder på klubbhuset med bevertning og foredrag for våre eksisterende juniormedlemmer.
   5. Kjell Sterner foreslo: Donering av duer fra etablerte medlemmer til enkeltslipp, der unge i nærområdet “får” hver sin due til en eller to konkurranser? Egen resultatliste for disse? Med premiering?
   6. Får vi nye juniormedlemmer må vi ha en slags “fadderordning” i gruppe 1 – der enkeltmedlemmer får ansvar for oppfølging av det enkelte juniormedlem. Overordnet ansvar for å nedfelle dette skriftlig underveis er styret i gruppe 1.
  2. Oppfølging av retningslinjer knyttet til Bingo-inntekter (Lotteritilsynet):
   1. Det var enighet om at vi ville søke om Bingo-midler også i 2014, men det nåværende styret må få mere informasjon fra det gamle styret om søkeprossess, samt retningslinjer (krav) fra Lotteritilsynet. Geir Dal mente at det ikke forelå noen konkrete krav eller skriv fra Lotteritilsynet der midlene betviles. Dette vil vi i så fall ha på bordet. Tom Corneliussen etterspør dette fra det tidligere styret, og saken blir fulgt opp på neste styremøte.

 

 1. Gjennomgang av sekretærs forslag til årshjul (møteplan / viktige datoer / frister) for gruppe 1 - 2014. Hvis styret blir enige om dette, legges denne frem på medlemsmøtet 7.1.2014:Styret støttet sekretærs utkast, der datoer og temaer med mer fremgår for det kommende året. Sekretær fikk fullmakt til å videreutvikle årshjulet slik at dette kunne legges frem på medlemsmøte 7. januar 2014. Det holder med at vi setter opp temaer, så kan vi bestille og avklare foredragsholdere/ansvarlige fortløpende.

 

 1. Eventuelt: Det dukket opp to saker under aktuelt:
  1. PR-materiell: Tom Arne Skofterød viste frem “bannerne” som hadde blitt produsert til bruk på stand på Hagemessen 2014, og fremtidige stander. Vi var enige om at denne var flott, og herunder ble det diskusjon om å få produsert et skilt som kan henge utenfor vårt klubbhus. Vi ble enige om at Lars Corneliussen skulle ta kontakt med Henrik Voss i Markedsmateriell, for å undersøke pris og materiell. Lars samarbeider eventuelt etter dette med dette firmaet om utforming av dette skiltet. Lars Corneliussen tar ansvar for å utferdige forslag til hvordan skiltet skal se ut. På skiltet skal det stå: “Brevdueklubbene i Oslo”.
  2. OBK og BBK 100-årsjubileum. Tom Arne hadde bestilt bord på et sted i Drøbak (bra jobba Tom Arne) men det var enighet i styret om at Drøbak var noe usentralt hvis målet var å få med så mange som mulig. Vi bor spredt, og Oslo sentrum blir da det mest naturlige stedet følte man. Kjell Sterner hadde undersøkt med et sted i Oslo, men hadde ikke fått tilbakemelding. Kjell Sterner skulle nå videre forsøke å få kontakt med Kafé Engebret. Dette må følges opp, for vi må raskt avklare en dato!

 

Sekretær – gruppe 1 av NBF, Lars Corneliussen